"Wie word wettiglik toegelaat om sonkrag-PV-stelsels in Suid-Afrika te installeer, die waarheid"

Posted by SAPAC Reporter on

Wie mag sonkrag-PV-stelsels wettiglik in Suid-Afrika installeer?

Press here for English Article

Suid-Afrikaanse huiseienaars moet hierdie artikel lees en die skakel wat verskaf word gebruik om dit met almal wat hulle ken te deel. Kopieer en plak hierdie skakel en deel met almal:

https://bit.ly/WettigeSolarinstalleerders

Dit is noodsaaklik om 'n geakkrediteerde elektrisiën te kies en om die verskillende tipe elektrisiëns te verstaan ​​wat wettiglik toegelaat word om son kragstelsels binne die openbare sektor te bedryf en wettig te installeer. As jy hierdie artikel lees, moet jy daarop let dat die inligting in hierdie artikel direk aangehaal word uit die registrasiekriteria vir 'n geregistreerde persoon soos aangedui in OHS 3/1/5/7/9 van binne die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid, 1993 (soos gewysig).

Die dokument waaruit hierdie inligting geneem is, gee 'n uiteensetting van die kriteria waaraan 'n persoon moet voldoen om as 'n elektrisiën geregistreer te word, en ons gee 'n uiteensetting van die verskillende tipes elektrisien en wat hulle mag verrig met betrekking tot son kraginstallasie.

Huiseienaars en sake-eienaars sal daarop let dat verskillende artikels hieroor reeds geplaas is. 'n In-diepte kyk is egter nodig om te verseker dat jy ten volle verstaan.

Druk hier om direkte toegang tot bekwame elektriese sonkraginstalleerders te kry

Elektrisiëns in Suid-Afrika Hulle is beskikbaar in 'n hiërargie.

 • Enkelfase elektrisiën (ETSP)

 • Installasie-elektrisiën (IE)

 • Meester Installasie Elektrisiën (MIE)

"Soos omskryf in die Elektriese Installasie Regulasies, 2009, gepromulgeer deur Suid-Afrikaanse Regering Kennisgewing R.242 van 6 Maart 2009,"

Met die inligting wat jy hier kry, sal jy kan onderskei wie wat mag doen en wie nie sekere funksies mag verrig wanneer dit by die in-stallering van son krag stelsels kom. En hierdie inligting sal jou ook 'n oplossing bied.

So, wat is 'n enkelfase-elektrisiën of 'n ESTP?

SAPAC Single Phase Electrical Tester

'n Enkelfase-elektrisiën, of ESTP, is 'n persoon wat geregistreer is as 'n elektriese toetser vir enkelfase ingevolge Regulasie 11(2) vir die verifikasie en sertifisering van die konstruksie, toetsing en inspeksie van elektriese installasie wat deur 'n enkelfase elektrisiteitstoevoer by die beheerpunt, uitgesluit gespesialiseerde elektriese installasie.

Belangrike Inligting 

'n Enkelfase-elektrisiën mag slegs 'n son kragstelsel installeer onder toesig van 'n installasie-elektrisiën of 'n Meesterinstallasie-elektrisiën (Algemene Beheer) met 'n geldige draad manslisensie. Dit beteken dat 'n installasie-elektrisiën of meesterinstallasie-elektrisiën tevrede moet wees dat die installasie uitgevoer is volgens die spesifieke stel standaarde wat van 'n wettig son krag stelsel installasie verwag sou word.

Let daarop dat 'n PV-groenkaart nie beteken dat 'n enkelfase-elektrisiën 'n son kragstelsel mag installeer nie. Dit beteken net dat die enkelfase-elektrisiën 'n op leidingsgeleentheid bygewoon het. Geen produk opleiding oor sonkrag-PV-stelsels sertifiseer 'n persoon wettiglik om 'n sonkrag-PV-stelsel te installeer nie. Hulle moet as 'n elektriese kontrakteur by die DOL (Departement van Arbeid) geregistreer wees.

Enkelfase-elektrisiens moet verdere opleiding bywoon om hul vaardighede en kernbevoegdhede te verbeter om 'n COC te voorsien, soos 'n installasie-elektrisiën vir 'n son kraginstallasie.

[Hulle word egter toegelaat om slegs 'n COC te verskaf wat in lyn is met enkelfase installasies.]

'n Enkelfase-elektrisiën moes die volgende voltooi het.

 • Handel toets
 • Het die vereiste eenheidstandaarde oor inspeksie, toetsing en sertifisering van enkelfase huishoudelike installasies voltooi.

"Hoewel 'n sonkrag-PV-stelsel 'n huishoudelike installasie is, werk dit met gelykstroom (DC). Daarom moet 'n IE of MIE algemene beheer oor die ESTP: enkelfase-elektrisiën verskaf. Soos in die algemeen, werk alle huishoudelike installasie met AC (afwisselend stroom) vanaf die verdeelbord van die huis. Gevolglik mag geen enkelfase-elektrisiën 'n sonkrag-PV-stelsel installeer sonder die toesig van 'n IE of MIE nie."

Lees verder om uit te vind oor bedrog in die elektriese dissipline.

So, wat is 'n installasie-elektrisiën, of 'n IE?

SAPAC Installation Electrician

'n Installasie "Elektrisiën" of "IE" beteken 'n persoon wat ingevolge Regulasie 11(2) as 'n installasie-elektrisiën geregistreer is vir die verifikasie en sertifisering van die konstruksie, toetsing en inspeksie van enige elektriese installasie, uit-gesonderd gespesialiseerde elektriese installasie .

Let daarop dat die klem op installasie val.

 • die installering, uitbreiding, wysiging of herstel van 'n elektriese installasie;
 • die aan sluiting van masjinerie by die toevoerterminale van sodanige masjinerie; of
 • die inspeksie, toetsing en verifikasie van elektriese installasie met die doel om 'n sertifikaat van voldoening uit te reik

Belangrike informasie

'n Installasie-elektrisiën mag 'n PV-son-kragstelsel installeer, maar hierdie tipe elektrisiën sal ook verseker dat 'n ESTP-elektrisiën wat 'n kontrak vir die installering van 'n PV-son-kragstelsel verkry het, die PV-sonkrag installasie in ooreenstemming met die toepaslike elektriese en SAN-standaarde uitgevoer het. En sal slegs so 'n installasie onderteken indien tevrede is dat dit in ooreenstemming met die toepaslike standaarde is. Hierdie elektrisiën is ook die enigste een wat toegelaat word om die CoC (Certificate of Compliance) vir die sonkrag-PV-installasie te teken. (Algemene beheer)

Let daarop dat die PV-groenkaart nie beteken dat 'n installasie-elektrisiën 'n son-kragstelsel mag installeer nie. Dit beteken net dat die installasie-elektrisiën 'n op leidingsgeleentheid bygewoon het. Geen produkopleiding oor sonkrag-PV-stelsels sertifiseer 'n persoon wettiglik om 'n sonkrag-PV-stelsel te installeer nie. Hulle moet as 'n elektriese kontrakteur by die DOL (Departement van Arbeid) geregistreer wees.

'n Installasie-elektrisiën moet die volgende voltooi het.

 • Handel toets
 • Installasie reëls
 • N3-sertifikaat (drie vakke)
 • Voltooide eenheidstandaarde, toetsing en sertifisering van driefase industriële en kommersiële installasies
 • Voltooide eenheidstandaarde oor inspeksie, toetsing en sertifisering van driefase industriële/kommersiële installasies.

Lees verder om uit te vind oor bedrog in die elektriese dissipline.

So, wat is 'n Meester Installasie Elektrisiën, of MIE?

MIE Meester Installasie Elektrisien SAPAC

'n Meesterinstallasie-elektrisiën beteken 'n persoon wat ingevolge Regulasie 11(2) as 'n meesterinstallasie-elektrisiën geregistreer is vir die verifikasie en sertifisering van die konstruksie, toetsing en inspeksie van enige elektriese installasie;

Let daarop dat die klem op verifikasie val.

Belangrike informasie

'n Meester installasie-elektrisiën mag 'n sonkrag-PV-stelsel installeer; hierdie tipe elektrisiën sal ook verseker dat 'n ESTP-elektrisiën wat 'n kontrak vir die in-stallering van 'n sonkrag-PV-stelsel verkry het, die sonkrag-PV-installasie in ooreenstemming met die toepaslike elektriese en SAN-standaarde uitgevoer het. en mag dan sodanige installasie as korrek sertifiseer indien aan alle installasievereistes voldoen word en SAN-standaarde gevolg word. Hierdie elektrisiën is ook die enigste een wat 'n CoC (sertifikaat van voldoening) vir die sonkrag-PV-installasie mag uitreik. (Algemene beheer) (Identies aan 'n installasie-elektrisiën) 

Let daarop dat die PV-groenkaart nie beteken dat 'n meester installasie-elektrisiën 'n sonkragstelsel mag installeer nie. Dit beteken net dat die meester installasie-elektrisiën 'n opleidings geleentheid bygewoon het. Geen produk opleiding oor sonkrag-PV-stelsels sertifiseer 'n persoon wettiglik om 'n sonkrag-PV-stelsel te installeer nie. Hulle moet as 'n elektriese kontrakteur by die DOL (Departement van Arbeid) geregistreer wees.

'n Meesterinstallasie-elektrisiën moet die volgende voltooi het.

 • Moet vir 2 Jaar 'n installasie elektrisiën gewees het
 • Ondervinding in gevaarlike plekke vir een jaar
 • Het die eksamen oor gespesialiseerde elektriese installasies geslaag.
 • N6 Sertifikaat
 • Voltooide eenheidstandaarde oor inspeksie, toetsing en sertifisering van gespesialiseerde elektriese installasies in gevaarlike plekke

Wat beteken "algemene beheer" soos genoem met die installasie-elektrisiën?

Met betrekking tot die ESTP-Enkelfase Elektrisiën: (met betrekking tot elektriese installasiewerk wat uitgevoer word, sluit instruksie, leiding en toesig ten opsigte van daardie werk in;

Dit beteken dat 'n enkelfase-elektrisiën slegs 'n sonkrag-PV-stelsel mag installeer of elektriese werk mag verrig onder die toesig, instruksie en leiding van 'n installasie-elektrisiën of 'n meesterinstallasie-elektrisiën.

[Hulle word egter toegelaat om slegs 'n COC te verskaf wat in lyn is met enkelfase instelasies.]

So hoekom is hierdie inligting oor verskillende tipes elektrisiëns belangrik?

Tans, in Suid-Afrika, en oor 'n groot deel van die land, is die algemene publiek nie bewus daarvan dat daar verskeie soorte elektrisiëns is nie. Verder moet ESTP Elektrisiëns werk onder die toesig van 'n IE of MI Elektrisiën, wat moet verseker dat die behoorlike installasie prosedures en standaarde gevolg word om die veiligheid en gesondheid van die inwoners van die gebou waar die installasie uitgevoer word te verseker.

Dit beteken nie dat 'n 
ESTP-elektrisiën nie 'n son kragstelsel kan installeer nie. Dit beteken bloot dat hulle so 'n funksie slegs mag verrig onder die algemene beheer van 'n installasie-elektrisiën of meesterinstallasie-elektrisiën.

As jy dus 'n 
enkel fase elektrisiën gebruik, moet jy verstaan ​​dat hulle nie wettiglik vir jou 'n CoC is kan voorsien vir solar PV sisteem nie. Die algemene publiek moet verstaan ​​dat `n enkel fase elektrisiën aktief werk om installasie-elektrisien te word. Daarom moet hulle hulself as pro-aktief demonstreer. Hulle is die komende installasie-elektrisiëns.

[Hulle word egter toegelaat om slegs 'n 
COC te verskaf wat in lyn is met enkelfase installasies.]

Tipes bedrog wat die elektriese dissipline raak

 Vervalsing van elektriese kontrakteursbriewe.

Wat meer verwarring veroorsaak, is die feit dat jy, as 'n openbare verbruiker, aangesê word om jou elektrisiën te verifieer met betrekking tot hul DOL-registrasiebrief wat bevestig dat hulle 'n elektriese kontrakteur is. En dit is waar die probleem inkom. DOL-registrasiebriewe wat die tipe elektriese kontrakteur bevestig, is moontlik onwettig op bedrieglike wyse verkry, wat beteken dat 'n persoon kan sê dat hulle 'n elektrisiën is en 'n onwettige aktiwiteit verrig, wat jou, die eindgebruiker, in gevaar met betrekking tot brand of ontploffings stel.

Ingevolge Regulasie 6 van die Elektriese Installasie regulasies, 2009, is slegs die Departement van Indiensneming en Arbeid gemagtig om 'n registrasiebrief aan 'n bevoegde elektriese kontrakteur uit te reik. Regulasie 6 bepaal dat "(1) Geen persoon mag elektriese installasiewerk as 'n elektriese kontrakteur doen tensy daardie persoon ingevolge hierdie Regulasies as 'n elektriese kontrakteur geregistreer is nie."

 Lees verder vir "Wat om te doen?"

Misleidende Facebook en sosiale media advertensies

Misleidende Facebook en sosiale media advertensies SAPAC

Met betrekking tot die hele Eskom-fiasko, wend al hoe meer mense hulle self na oplossings vir hul daaglikse energiebehoeftes. En daar is gevind dat installeerders wat nie by die Elektriese Installasie regulasie hou nie, hierdie taktiek gebruik om sake van die niksvermoedende publiek te bekom.

Let wel: Indien u installasie deur 'n sonkrag maatskappy uitgevoer is, moet hulle 'n installasie- of meesterinstallasie-elektrisiën in diens hê. Lees hierdie artikel: "Belangrike oorweging vir 'n veilige en veilige sonpaneelstelselinstallasie in Suid-Afrika."

 Lees verder vir "Wat om te doen?"

So hoe kyk ons ​​na hierdie kwessie van bedrog?

SAPAC: South African Professionals and Contractors die kollektief met verskeie dissiplines wat op die platform assosieer, het verskeie middele tot beskikking om te verseker dat u by die regte professionele persoon of kontrakteur uitkom. Met betrekking tot die installering van PV-son krag stelsels, kan jy hierdie skakel druk om jou gekose sonkrag-PV-stelsel installeerder te kontak. Of alternatiewelik kan jy (SAPAC) kontak om te verseker dat jy deurkom na 'n geregistreerde elektrisiën in jou area. Die keuse van die kontrakteur is jou keuse. SAPAC is ook nasionaal.

DRUK DIE SKAKEL

Bronne en inligting om te gebruik en kruisverwysing vir jou gebruik. 

(Druk op die skakel om toegang te verkry of af te laai.)

Let wel: Die beste moontlike roete om te volg as jy onseker is, is om 'n e-pos te rig na ops@sapac.co.za SAPAC: South African Professionals and Contractors sal jou dan in kontak bring met die goedgekeurde Inspeksie Owerheid indien jy ernstig twyfel aan die egtheid van jou installasie.

1. Ombudsman vir Verbruikersgoedere en Dienste

2. Aantekeninge oor die Elektriese Installasieregulasie 2009.

3. DOL-vereistes vir elektriese kontrakteurs

In konteks, wat beteken hierdie artikel.

Hierdie artikel verskaf waardevolle inligting vir huiseienaars en sake-eienaars in Suid-Afrika rakende die verskillende tipes elektrisiëns wat wettiglik toegelaat word om sonkragstelsels te bedryf en te installeer.

Die artikel verduidelik die kriteria waaraan 'n persoon moet voldoen om as 'n elektrisiën geregistreer te word en die verskillende tipes elektrisiëns wat in Suid-Afrika bestaan, insluitend enkelfase-elektrisiëns, installasie-elektrisiëns en meesterinstallasie-elektrisiëns.

Die artikel wys daarop dat 'n enkelfase-elektrisiën 'n sonkragstelsel slegs onder toesig van 'n installasie-elektrisiën kan installeer, terwyl 'n installasie-elektrisiën 'n sonkrag-PV-stelsel kan installeer en op die CoC (sertifikaat van voldoening) vir die sonkrag-PV-installasie kan afteken. 'n Meesterinstallasie-elektrisiën kan ook 'n sonkrag-PV-stelsel installeer en op die COC afteken.

Die artikel beklemtoon dat die PV Green Card nie 'n persoon wetlik sertifiseer om 'n PV sonnestelsel te installeer nie. Hulle moet eerder as 'n elektriese kontrakteur by die Departement van Arbeid geregistreer wees.

Die artikel beklemtoon die belangrikheid daarvan om die verskillende tipes elektrisiëns sowel as die regulasies wat sonkragstelselinstallasie beheer, te verstaan ​​om te verseker dat installasies veilig en in ooreenstemming met die standaarde gedoen word.

Die inligting wat in die artikel verskaf word, kan huiseienaars en sake-eienaars help om ingeligte besluite te neem wanneer hulle 'n elektrisiën kies om sonkragstelsels te installeer en die negatiewe gevolge van onbehoorlike sonkraginstallasie te vermy, of hulle kan SAPAC (South African Professionals and Contractors) nader om hulle te help met die keuse van 'n elektrisiën.

Alle nuwe sonkraginstallasies vereis die toesig en algemene beheer van 'n Installasie-elektrisiën of Meesterinstallasie-elektrisiën. Geen persoon behalwe 'n installasie-elektrisiën (IE) en 'n meesterinstallasie-elektrisiën (MIE) kan 'n sertifikaat van voldoening op 'n sonkraginstallasie uitreik nie. 

Sluit aan by ons sosialemediagroep en kry toegang tot professionele persone en kontrakteurs wat in verskillende provinsies en munisipaliteite bedrywig is.

Druk hier om by ons sosialemediagroep aan te sluit

Hoe om hierdie hulpbron te gebruik

Ons hoop dat hierdie artikels jou help om jou regte as verbruiker te verstaan. Jy kan deur die titels blaai, of blaai volgens opskrif. Jy kan ook die soekfunksie gebruik om inligting per sleutelwoord op te spoor wanneer jy die voorkant van https://sapac.co.za besoek vir 'n selfhelpvideo kyk na hierdie VIDEO

 


Share this post← Older Post Newer Post →