Contractors Collective | Kontrakteurs Kollektief

Posted by Gerhard Marais on

What is the Contractors Collective?

Details you should know! 

English & Afrikaans article

The Contractors Collective, is a group of valid contractors. As such, the main problem that these contractors and all contractors has identified is the following! 

You the client, decide to ask for recommendations on social media. Granted social media has a place for certain aspects in today's busy fluid online experiences that exist. However at what personal cost, towards yourself?

Read our article on how Scams work here  https://bit.ly/38borro 

What happens if I use a Contractor from the Collective? 

 

Firstly you gain back your own anonymity, protecting your Name including Surname and protecting your local location. Administrators of the system abide to a strict rule of thumb of protecting your details.

Secondly, you get access to a support function. This means that you obtain free access to an online system. That is continuously evolving to the benefit of yourself and other public members. 

Thirdly, you have the option to contact us and assist you with your query however small or trivial you may think it is. It is important to ensure that you obtain the corrects trades people for the job. 

Fourth, when you utilize the system and the free options that is available to you. Yes it is Free. You have the guarantee that all work performed will be in accordance with local laws, by laws, rules and regulations including standards and or building codes. And you will obtain the correct work that has been performed. No second takes!    

Is there hidden costs?

This question, is the question that we find the most! The answer to this question can be found on our reviews. The contractors on the system can and may be contacted. And to state it here, No - there is no hidden fees associated with the use of a contractor from the collective. Each contractor performs the job straight with his / her client. And in today`s economic scenario it is valid to point out the following. Business Principles applied to fair and honest business practices is a dime a dozen. Meaning, that the commission issue has further inflated the price on the consumer especially on social media platforms. Is this right? We cannot say. You will need to judge that for yourself.

"However, when you see a post about the collective be assured that you will get access straight with the correct contractor! Including the knowledge that you are correct in choosing the applicable service provider"  

You can contact us for assistance https://bit.ly/3L5S2A4 

Leave your details and let the professionals contact you!

oo0-0oo

Besonderhede wat jy moet weet! 

Afrikaans

Die Kontrakteurs Kollektief, is 'n groep geldige kontrakteurs. As sodanig is die hoofprobleem wat hierdie kontrakteurs en alle kontrakteurs geïdentifiseer het die volgende!

Jy, die kliënt, besluit om aanbevelings op sosiale media te vra. Toegegee sosiale media het 'n plek vir sekere aspekte in vandag se besige vloeiende aanlyn ervarings wat bestaan. Maar teen watter persoonlike koste, teenoor jouself?

Lees die artikel oor hoe `n verneukspul werk  https://bit.ly/38borro 

Wat gebeur as ek `n kontrakteur van die kollektief gebruik?

Eerstens kry jy jou eie anonimiteit terug, beskerm jou Naam insluitend Van en beskerm jou plaaslike ligging. Administrateurs van die stelsel hou by 'n streng reël van die beskerming van jou besonderhede.

Tweedens kry jy toegang tot 'n ondersteuningsfunksie. Dit beteken dat jy gratis toegang tot 'n aanlyn stelsel kry. Dit ontwikkel voortdurend tot voordeel van jouself en ander publieke lede.

Derdens het jy die opsie om ons te kontak en jou te help met jou navraag hoe klein of onbenullig jy ook al dink dit is. Dit is belangrik om te verseker dat jy die regte mense vir die werk kry.

Vierdens, wanneer jy die stelsel en die gratis opsies wat vir jou beskikbaar is, gebruik. Ja dit is gratis. Jy het die waarborg dat alle werk wat uitgevoer word in ooreenstemming met plaaslike wette sal wees, deur wette, reëls en regulasies insluitend standaarde en of boukodes. En jy sal die korrekte werk kry wat verrig is. Geen tweede kontrakteurs nie!

Is daar verskuilde kostes?

Hierdie vraag is die vraag wat ons die meeste vind! Die antwoord op hierdie vraag kan gevind word in ons resensies. Die kontrakteurs op die stelsel kan en mag gekontak word. En om dit hier te stel, Nee - daar is geen verborge fooie verbonde aan die gebruik van 'n kontrakteur van die kollektief nie. Elke kontrakteur voer die werk reguit saam met sy/haar kliënt uit. En in vandag se ekonomiese scenario is dit geldig om die volgende uit te wys. Besigheidsbeginsels wat toegepas word op regverdige en eerlike sakepraktyke is 'n duit 'n dosyn. Dit beteken dat die kommissie-kwessie die prys op die verbruiker verder laat styg het, veral op sosiale media-platforms. Is dit reg? Ons kan nie sê nie. Jy sal dit self moet oordeel.

"Wanneer jy egter 'n plasing oor die kollektief sien, wees verseker dat jy reguit toegang sal kry by die regte kontrakteur! Insluitend die wete dat jy korrek is in die keuse van die toepaslike diensverskaffer."

Jy kan ons kontak vir bystand https://bit.ly/3L5S2A4

Los jou besonderhede en laat die professionele persone jou kontak!

 

 


Share this post← Older Post Newer Post →